Παραδόθηκε το πρώτο εκσυγχρονισμένο Τ-38Μ στην ΤΗΚ

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

Στις 20 Απριλίου κατά την διάρκεια τελετής στις εγκαταστάσεις της Τουρκικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας (ΤΑΙ) στην Άγκυρα, παραδόθηκε την Τουρκική Αεροπορία (ΤΗΚ) το πρωτότυπο Τ-38Μ του προγράμματος αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων (ΑUΡ) των Τ-38 που παρελήφθησαν μεταχειρισμένα από την Αμερικανική Αεροπορία. Όπως είχαμε αναφέρει εδώ : το πρόγραμμα που υπογράφτηκε τον Ιούνιο του 2007 στην έκθεση IDEF 07 της Κωνσταντινούπολης και η αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων (ΑUΡ) η οποία περιλαμβάνει εκτός από την εγκατάσταση ενός Τουρκικού υπολογιστή Αποστολής και τα εξής: Head Up Display (HUD), Multifunction Color Display (MFCD), Digital Video Data recorder / Data transfer system (DVDR/DTS), Hands on throttle and stick(HOTAS), Intercommunication system(ICS), V/UHF Communication System, Engine Flight Instrument(EFI), Cockpit TV System(CTVS), VOR/ILS, Avionic Activation Panel (AAP), Common Control Computer Panel (CCC).

Η εκτεταμμένη εμπλοκή των Τουρκικών Εταιριών στο πρόγραμμα είναι περιττό να τονιστεί, ενώ το πιο ενδιαφέρον σημείο του προγράμματος είναι ότι μόνον τα πρώτα 5 Τ-38 θ' αναβαθμιστούν στις εγκαταστάσεις της ΤΑΙ στην Άγκυρα (όπως λέμε ...ΕΑΒ δηλαδή!) ενώ τα υπόλοιπα 50 στο υπόστεγο του Κέντρου Συντήρησης κι Εφοδιασμού που υπάγεται στην 1η Τακτική Αεροπορική Διοίκηση στο Δορύλαιο (Εσκίσεχιρ), κάτι αντίστοιχο με το ΚΕΑ στα καθ' ημάς. Η εξοικείωση του Τεχνικού προσωπικού της ΤΗΚ και η αναβάθμιση των ικανοτήτων της συγκεκριμένης μονάδας, είναι άλλη μια επιβεβαίωση της συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης των γειτόνων μας, σε τομείς που εμείς ακόμα παραμένουμε πελάτες, ενώ εκείνοι περνούν σιγά σιγά στο στάδιο των πωλητών. Στην από εδώ πλευρά, το ΚΕΑ υποβαθμίζεται συνεχώς, το προσωπικό που συνταξιοδοτείται δεν αναπληρώνεται, πλέον ο διάδρομος του Ελληνικού περιμένει να γίνει ...πάρκο με ολίγον από Mall, και η ΠΑ ξοδεύει χρόνο και χρήμα για συντήρηση στην ΕΑΒ, για Εθνικούς λόγους, καθώς και σε ξένες εταιρίες.

Τα Τουρκικά Τ-38 έχουν περάσει από πρόγραμμα δομικής ενίσχυσης το 2000 και τα 55 από τα 67 που θα αναβαθμιστούν με το πρόγραμμα (Ari/Μέλισσα) αναμένεται να παραμείνουν σε υπηρεσία τουλάχιστον μέχρι το 2020. Οι παραδόσεις θα ολοκληρωθούν το 2014, ενώ η Τουρκική Αεροπορια συντάσσει ήδη τις προδιαγραφές για το νέο εκπαιδευτικό που θ' αντικαταστήσει τα Τ-38Μ, το ΤF-X.

3 σχόλια:

ΑΧΕΡΩΝ 25 Απριλίου 2012 - 10:22:00 π.μ. EEST  

Οι περισσὸτεροι χειριστὲς της Π.Α με τους οποὶους ὲτυχε να μιλὴσω,δεν θεωροὺν κρὶσιμης σημασὶας την ὺπαρξη υπερηχητικοὺ εκπαιδευτικοὺ,πολὺ σημαντικὼτερο θεωροὺν το εκπαιδευτικὸ να προ'ι'δεὰζει τον εκπαιδευὸμενο για το περιβὰλλον εργασὶας στο κὸκπιτ ενὸς σὺγχρονου μαχητικοὺ.Ὲτσι,το ΜΒ-339CD,στο οποὶο εκπαιδεὺονται κὰποιοι χειριστὲς της Π.Α εὶναι επαρκὲστατο.
Ὸταν ὸμως μιλὰμε για την Τουρκὶα και τις επιλογὲς της,ἂς μην μας διαφεὺγει μὶα σημαντικὴ λεπτομὲρεια:η συνεχὴς αλλὰ και συνεπὴς προσπὰθεια για αυτὰρκεια αλλὰ και τεχνολογικὴ επικαιροποὶηση.Κὰποιοι στην Ευρὼπη θεωροὺν αντιοικονομικὸ το να επενδὺουν στην αυτὰρκεια,και κὰποιοι συγχωνεὺουν τις ὲνοπλες δυνὰμεις τους με αυτὲς των γειτὸνων τους,αλλὰ παραβλὲπουν ὸτι η Τουρκὶα μιμεὶται σε μεγὰλο βαθμὸ το Ιραν,ως προς την επιδιωκὸμενη απεξὰρτηση απὸ τρὶτους,και αυτὸ βεβαὶως ''κουμπὼνει'' με τις ευρὺτερες φιλοδοξὶες της.Κὰθε σὺγκριση με το χαζοχαροὺμενο Ελλαδιστὰν εὶναι περιττὴ,αλλὰ ουτε τα Τ-38M εὶναι απὸ μὸνα τους εγγὺηση καλὴς εκπαιδεὺσεως.Πρὸσφατα εὶδα στο γερμανικὸ κανὰλι NTV μὶα εκπομπὴ(ρεπορτὰζ) που ονομὰζεται Die eis piloten,οι πιλὸτοι του πὰγου δηλαδὴ,που αφορὰ τους χειριστὲς της εταιρεὶας αεροπορικὼν υπηρεσιὼν Buffalo Air.H συγκεκριμμὲνη εταιρεὶα προσφὲρει και εκπαιδευτικὲς υπηρεσὶες,και σε αυτὸ το πλαὶσιο,παρεὶχε εκπαὶδευση σε Τοὺρκους χειριστὲς Canadair CL-215/415.Αναφὲρεται στην εκπομπὴ ὸτι πρὸκειται για ὲμπειρους χειριστὲς απὸ ὰλλους εννοεὶται τὺπους,αλλὰ αυτὸ που εὶδα εγὼ μου αναπτὲρωσε το ηθικὸ.
Τὶ εὶδα;
Εὶδα τον Τοὺρκο εκπαιδευὸμενο να προσγειὼνει το CL-215 με το σὺστημα προσγειὼσεως ''μὲσα''.
Και ποὺ λὲτε να συνὲβη το ευτρὰπελο;
Μαντὲψτε:στο Cigli.
Εννοεὶται ὸτι το Canadair ὲμεινε εκτὸς πυροσβεστικὴς περιὸδου.

SZAE 25 Απριλίου 2012 - 3:29:00 μ.μ. EEST  

Αγαπητέ Αχέρωντα θα εστιάσω στην παραγωγη τεχνολογίας με οτι αυτό συνεπάγεται.
Ενώ ενω μπορούμε δεν θέλουμε ή κατι πρέπει να αλλάξει....

ΑΧΕΡΩΝ 26 Απριλίου 2012 - 1:34:00 π.μ. EEST  

@SZAE
Επειδὴ το θὲμα σχετικὰ με το τὶ πρὲπει να αλλὰξει εὶναι αβυσσαλὲο,ἂς ποὺμε για αρχὴ ὸτι πρὲπει να αλλὰξουμε μυαλὰ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
“Κι αν είναι κ’ έρθουνε χρόνια δίσεχτα, πέσουν καιροί οργισμένοι, κι όσα πουλιά μισέψουνε σκιασμένα, κι όσα δέντρα, για τίποτ’ άλλο δε φελάν παρά για μετερίζια, μη φοβηθείς το χαλασμό.

Φωτιά! Τσεκούρι! Τράβα!, ξεσπέρμεψέ το, χέρσωσε το περιβόλι, κόφτο, και χτίσε κάστρο απάνω του και ταμπουρώσου μέσα, για πάλεμα, για μάτωμα, για την καινούργια γέννα, π’ όλο την περιμένουμε κι όλο κινάει για νάρθει, κι’ όλο συντρίμμι χάνεται στο γύρισμα των κύκλων!..

Φτάνει μια ιδέα να στο πει, μια ιδέα να στο προστάξει,κορώνα ιδέα , ιδέα σπαθί, που θα είναι απάνου απ’ όλα!"

Κωστής Παλαμάς
«Όσοι το χάλκεον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται,ζυγόν δουλείας ας έχωσι·

θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία»


Α.Κάλβος
«Τι θα πει ραγιάς; Ραγιάς είναι εκείνος που τρέμει από τον φόβο τον Τούρκο, που είναι σκλάβος του φόβου του, που θέλει να ζήσει όπως και να είναι. Που κάνει τον ψόφιο κοριό για να μην τον πατήσει κάποιος. Την ραγιαδοσύνη του την ονομάζει αναγκαία φρονιμάδα».

Ίωνας Δραγούμης

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP