Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την Ιθαγένεια

Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2010

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων το Σχέδιο Νόμου «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών & άλλες ρυθμίσεις».

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, την ελληνική ιθαγένεια αποκτά από τη γέννησή του όποιος γεννιέται σε ελληνικό έδαφος, εφόσον είτε ένας από τους γονείς του έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα στη χώρα από τη γέννησή του, είτε δεν έχει αποκτήσει αλλοδαπή ιθαγένεια με τη γέννησή του, είτε τέλος είναι άγνωστης ιθαγένειας και εφόσον η αδυναμία διαπίστωσής της δεν οφείλεται σε άρνηση συνεργασίας των γονέων.

Επίσης, η ιθαγένεια αποκτάται αν το παιδί μεταναστών έχει φοιτήσει σε σχολείο στην Ελλάδα.

Παιδί αλλοδαπών, που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τουλάχιστον τάξεων ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στη χώρα, αποκτά την Ελληνική Ιθαγένεια. Χρειάζεται, επίσης, δήλωση και αίτηση των γονέων του για την εγγραφή του στο δημοτολόγιο του δήμου
μόνιμης κατοικίας του, που υποβάλλουν οι γονείς του τα επόμενα τρία έτη από τη συμπλήρωση του χρόνου αυτού.

Η Ελληνική Ιθαγένεια αποκτάται από τέκνα αλλοδαπών με δήλωση των γονέων τους, μόνον εφʼ όσον και οι δύο γονείς τους διαμένουν νομίμως στην Ελλάδα.

Πριν από την εγγραφή στο δημοτολόγιο, ο δήμος αποστέλλει αμέσως αντίγραφα των δικαιολογητικών, που προσκομίσθηκαν για διασταύρωση με τα στοιχεία που τηρούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες, που παρέχουν τη σχετική επιβεβαίωση. Με την επιβεβαίωση των σχετικών στοιχείων, ο δήμος, μέσα σε δεκαπέντε ημέρες, αποστέλλει την αίτηση και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά στις αρμόδιες υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, μέσα σε δύο μήνες από την παραλαβή του φακέλου, με πράξη του, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης εντέλλεται τον οικείο δήμο να εγγράψει το τέκνο των δηλούντων στο δημοτολόγιό του. Η εγγραφή στο δημοτολόγιο διενεργείται μέσα σε έξι μήνες από την υποβολή της δήλωσης και αίτησης, καταβάλλοντας παράβολο 100 ευρώ στον δήμο.

Τυπικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης


Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να γίνει Έλληνας πολίτης με πολιτογράφηση θα πρέπει:

α. Να είναι ενήλικος κατά το χρόνο της υποβολής της δήλωσης πολιτογράφησης.

β. Να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για αδίκημα, που τέλεσε με δόλο, κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης, ή σε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, για εγκλήματα προσβολής του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, ανθρωποκτονίας, εγκλήματα σχετικά με την εμπορία και την διακίνηση ναρκωτικών, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διεθνή οικονομικά εγκλήματα κ.λπ.

γ. Να διαμένει στην Ελλάδα νόμιμα για επτά συνεχή έτη πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης.

δ. Να κατέχει έναν από τους παρακάτω τίτλους νόμιμης διαμονής: άδεια επί μακρόν διαμένοντος, βεβαίωση, ή άλλο τίτλο διαμονής που χορηγείται σε πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δελτίο, ή άλλο τίτλο διαμονής που χορηγείται σε μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να πολιτογραφηθεί ως Έλληνας, υποβάλλει δήλωση στον δήμο της μόνιμης διαμονής του και αίτηση πολιτογράφησης στις υπηρεσίες της Περιφέρειας στην οποία υπάγεται ο δήμος και στη συνέχεια καλείται σε συνέντευξη ενώπιον της οικείας Επιτροπής Πολιτογράφησης, που δημιουργείται σε κάθε Περιφέρεια.

Τέκνα αλλοδαπών, που έγιναν Έλληνες ενώ ήταν ανήλικα, με κοινή δήλωση των γονέων τους ή με την πολιτογράφηση γονέα τους, μπορούν να αποβάλουν την Ελληνική Ιθαγένεια, υποβάλλοντας σχετική δήλωση και αίτηση στον δήμο, του οποίου είναι δημότες έναν χρόνο μετά την ενηλικίωσή τους.

Συμμετοχή νόμιμων μεταναστών σε εκλογές Τ.Α.


Ομογενείς και αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να συμμετέχουν στις εκλογές της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης με δικαίωμα ψήφου εφόσον:
1. Έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους

2. Δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για έγκλημα

3. Είναι κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, είναι κάτοχοι άδειας διαμονής αορίστου χρόνου ή δεκαετούς διάρκειας, έχουν υπαχθεί στο καθεστώς των επί μακρόν διαμενόντων, είναι κάτοχοι «δελτίων μόνιμης διαμονής», ως μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι γονείς ανηλίκων Ελλήνων πολιτών, έχουν αναγνωρισθεί ως πολιτικοί πρόσφυγες, είναι κάτοχοι ταξιδιωτικών εγγράφων, έχουν τίτλο παραμονής ως ομογενείς και έχουν συμπληρώσει από την χορήγησή του πενταετή συνεχή και νόμιμη παραμονή στη χώρα.

Εγγραφή σε ειδικούς καταλόγους

Τα πρόσωπα που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν, οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής τους σε ειδικό εκλογικό κατάλογο του δήμου, στον οποίο υπέβαλαν την αίτηση για τη χορήγηση του τίτλου διαμονής τους, εφόσον κατοικούν μόνιμα εκεί.

Εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, που κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών, έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να εκλεγούν δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών διαμερισμάτων και τοπικοί σύμβουλοι, με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι διαθέτουν επαρκή γνώση της Ελληνικής γλώσσας για την άσκηση των καθηκόντων τους. (Πηγή)Διαβάστε περισσότερα για την πολυπολιτισμική ατζέντα του πρωθυπoυργού και τις επιπτώσεις που θα έχει η εφαρμογή του νομοσχεδίου :

Σπασμένες σκέψεις από ξένες γλώσσες

(Oι πολυπολιτισμικές εμμονές του Γ. Παπανδρέου και το νομοσχέδιο για τους μετανάστες)

9 σχόλια:

Ανώνυμος 26 Φεβρουαρίου 2010 - 11:56:00 μ.μ. EET  

Ελλάδα γειά σου...
Αριστοτέλης

Ανώνυμος 27 Φεβρουαρίου 2010 - 12:00:00 π.μ. EET  

Οι Τούρκοι μετά την εισβολή στην Κύπρο εγκατέστησαν Τούρκους εποίκους δια να αλλοιώσουν δημογραφικά τον πληθυσμό με σκοπό να προσαρτήσουν τα κατεχόμενα εδάφη.
Η Ελλάδα ανοήτως σε καιρό ειρήνης άφησε να εγκατασταθούν εκατομμύρια αλλοδαποί και αλλόθρησκοι στην επικράτεια της.
Τώρα, αντί να τους ξεφορτωθεί, τους δίνει την Ελληνική ιθαγένεια.
Εχουμε αφελλινισμό, αποχριστιανισμό και εκφυλισμό της χώρας.Η Ελλάδα γίνεται "Μπασταρδιστάν".
Η χώρα προδόθηκε και ο "Κίσινγκερ" φαίνεται πως τα κατάφερε.

Ανώνυμος 27 Φεβρουαρίου 2010 - 10:52:00 π.μ. EET  

Αλαχ ακμπαρ ζήτω ο νέος αυτοκράτορας τζέφρευ

Ανώνυμος 27 Φεβρουαρίου 2010 - 1:19:00 μ.μ. EET  

Φωτιά και τσεκούρι που θέλετε όλοι σας ,διαχειριστές της νέας τάξης πραγμάτων!
Που είναι σήμερα ο επαναστημένος λαός των Δεκεμβριανών του 2008 όχι να σπάσουν-κάψουν καταστήματα - περιουσίες αθώων ανθρώπων αλλά κομματιάζοντας λιντσάροντας θρυμματίζοντας τους κλέφτες τα λαμόγια της πατρίδας που ξηφίζουμε όλοι μας και τους αποστέλλουμε πληρώνοντας τους επαρκέστατα από το υστέρημά μας στο ναό της δημοκρατίας να διαχειρίζονται τις τύχες μας.

δεν υπάρχει ρε πούστη μου ένας Έλληνας να ανέβει πάνω (ΔΕΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΠΩΣ!)και να ξεκινήσει να καθαρίζει τους κόπρους του Αυγεία(ΔΕΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΠΩΣ!)

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΓΑΤΟΣ-ΣΑΜΟΣ

άντε γιατί πολύ ξεφτίλα έχουμε γίνει στους προγόνους μας και στα παιδιά μας -και σε ΚΑΝΕΝΑ ΠΟΥΣΤΗ ΕΥΡΩΠΑΙΟ- τα τελευταία χρόνια από όλους τους χαμουτζήδες που δήθεν μας κυβερνούν!

Ανώνυμος 27 Φεβρουαρίου 2010 - 1:54:00 μ.μ. EET  

Αναρωτιέμαι τι αξία θα έχουν οι συζητήσεις περί άμυνας και εξοπλισμών την επόμενη μέρα της εφαρμογής του νομοσχεδίου.

Το κομματικό συμφέρον τελικά πάνω και από την πατρίδα.

Ανώνυμος 27 Φεβρουαρίου 2010 - 7:42:00 μ.μ. EET  

"Κατατεθηκε το νομοσχέδιο..."

Δηλαδή τελείωσε η "διαβούλευση" ή απλά βαρέθηκαν να διαγράφουν τα αντίθετα σχόλια και είπαν να καταθέσουν το νομοσχέδιο για να τελειώνουν;

Ανώνυμος 27 Φεβρουαρίου 2010 - 7:58:00 μ.μ. EET  

Φορολογικό νομοσχέδιο δεν έχουμε ακόμη (και αν κατατεθεί σήμερα θα αποδώσει από το φθινόπωρο, όπως είπε πρόσφατα ο Απ. Κακλαμένης), η οικονομία βρίσκεται σε κρίση, αλλά μέτρα για την αντιμετώπιση της (πέρα από φραστικές καταδίκες για τους κακούς κερδοσκόπους) δεν έχουμε πάρει, κατατέθηκε όμως (μετά από ταχύτατη επεξεργασία) το νομσχέδιο για την υπηκοότητα στους μετανάστες.
Είναι φανερό πλέον, ποιες είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης.

Ανώνυμος 1 Μαρτίου 2010 - 2:37:00 π.μ. EET  

ΞΕΦΤΙΛΑ

Ας υπογράψουμε έστω υπέρ του δημοψηφίσματος
http://www.iondragoumis.gr/
... αν και πολύ φοβάμαι πως οι υπογραφές χαμένες θα πάνε, όλοι πουλημένοι είναι.

Ανώνυμος 1 Μαρτίου 2010 - 1:50:00 μ.μ. EET  

"Ο ελληνικός λαός είναι δυσκολοκυβέρνητος και γι’ αυτό πρέπει να τον πλήξουμε βαθιά στις πολιτισμικές του ρίζες. Τότε ίσως συνετισθεί. Εννοώ, δηλαδή, να πλήξουμε τη γλώσσα, τη θρησκεία, τα πνευματικά και ιστορικά του αποθέματα, ώστε να εξουδετερώσουμε κάθε δυνατότητά του να αναπτυχθεί, να διακριθεί, να επικρατήσει, για να μη μας παρενοχλεί..."

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
“Κι αν είναι κ’ έρθουνε χρόνια δίσεχτα, πέσουν καιροί οργισμένοι, κι όσα πουλιά μισέψουνε σκιασμένα, κι όσα δέντρα, για τίποτ’ άλλο δε φελάν παρά για μετερίζια, μη φοβηθείς το χαλασμό.

Φωτιά! Τσεκούρι! Τράβα!, ξεσπέρμεψέ το, χέρσωσε το περιβόλι, κόφτο, και χτίσε κάστρο απάνω του και ταμπουρώσου μέσα, για πάλεμα, για μάτωμα, για την καινούργια γέννα, π’ όλο την περιμένουμε κι όλο κινάει για νάρθει, κι’ όλο συντρίμμι χάνεται στο γύρισμα των κύκλων!..

Φτάνει μια ιδέα να στο πει, μια ιδέα να στο προστάξει,κορώνα ιδέα , ιδέα σπαθί, που θα είναι απάνου απ’ όλα!"

Κωστής Παλαμάς
«Όσοι το χάλκεον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται,ζυγόν δουλείας ας έχωσι·

θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία»


Α.Κάλβος
«Τι θα πει ραγιάς; Ραγιάς είναι εκείνος που τρέμει από τον φόβο τον Τούρκο, που είναι σκλάβος του φόβου του, που θέλει να ζήσει όπως και να είναι. Που κάνει τον ψόφιο κοριό για να μην τον πατήσει κάποιος. Την ραγιαδοσύνη του την ονομάζει αναγκαία φρονιμάδα».

Ίωνας Δραγούμης

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP